Provoz školy vzhledem ke Covid-19 Tisk
Napsal uživatel Vladimír Vondrouš   
Pondělí, 31 Srpen 2020 11:25

Přkládám podrobnější informace k provozu školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

 

OBECNÉ INFORMACE A DOPORUČENÍ K PROVOZU ŠKOLY

Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od dětí/žáků/studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.

Oddělení školní družiny jsou tvořeny žáky jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd.

Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

 

ORGANIZACE ŠKOLY V ZÁVISLOSTI NA SEMAFORU

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ MZd

  • Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.
  • Skupinová izolace, event. sociální distance.
  • Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory)4 a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.
  • Opakovaná edukace.

Při realizaci konkrétních protiepidemických opatření má kompetence jak škola, tak místně příslušná krajská hygienická stanice (KHS).

  • Škola zajišťuje v rámci své kompetence např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
  • Místně příslušná KHS nařizuje speciální protiepidemická opatření s ohledem na aktuální situaci a místní podmínky, např. nařizuje ohniskovou dezinfekci, izolaci, karanténu, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor, krytí úst a nosu, provádění zdravotního filtru apod (KHS Královéhradeckého kraje: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblastiochrany-verejneho-zdravi.pdf

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění škola kontaktuje zákonného zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy. V izolaci pobývá žák až do doby převzetí zákonným zástupcem. Škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí dokladem vystaveným ošetřujícím lékařem.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.