Základní škola Hradební, Broumov

Charakteristika školy

Základní škola je příspěvkovou organizací města. Do sítě škol je zařazena rozhodnutím ŠÚ ze dne 15. 2. 1996. Poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, prováděcími předpisy a statutem vydaným městem.

Devět ročníků základní školy je umístěno ve dvou budovách. V budově čp. 218, která je ve správě gymnázia, je umístěno ředitelství školy, sborovna, po dvou třídách každého ročníku 2. stupně, 7 odborných učeben, učebna informatiky a společně s gymnáziem užívaná tělocvična. V budově čp. 244 se pak nachází 10 tříd 1. - 5. ročníku, tři místnosti pro tři oddělení školní družiny, tělocvična, učebna pro výuku cizího jazyka a učebna informatiky. Jedna z menších místností je vyhrazena pro práci s integrovanými žáky, pro výuku cizího jazyka a k vyšetřování dětí pracovníky PPP Náchod.

Ve výuce cizích jazyků se zaměřujeme na povinný anglický jazyk a druhý cizí jazyk - německý, ruský nebo francouzský jazyk, který vyučujeme v osmém a devátém ročníku. Průměrný počet žáků na skupinu nepřekračuje 16 žáků. K výuce cizích jazyků byly využívány kromě kmenových učeben dvě jazykové učebny na druhém stupni, dvě na prvním stupni a učebny informatiky na prvním i druhém stupni.

Ve čtyřech kmenových učebnách prvního stupně jsme nainstalovali interaktivní tabule, ve dvou třídách je interaktivní dataprojektor, ve všech třídách prvního stupně je žákům k dispozici počítač připojený k internetu. Nově vybavená učebna informatiky je využívána především při výuce povinného předmětu informatiky ve čtvrtých a pátých třídách, ale i v odpoledních hodinách školní družinou.

Pro výuku předmětů fyzika, chemie a přírodopis jsou využívány odborné učebny. V těchto učebnách je možnost využít připojení k internetu, multimediálních prezentací a to připojením počítačů na dataprojektory. V jazykových učebnách a ve dvou kmenových učebnách druhého stupně jsou instalovány interaktivní tabule nebo dataprojektrory. Pro výuku praktických činností slouží dílna a cvičná kuchyňka. Informatika, povinný předmět pro žáky šestého ročníku, je vyučována v menších skupinách v učebně informatiky, kde je pro žáky k dispozici 15 počítačů.

Pro větší účinnost své vzdělávací a výchovné funkce v rámci individuálního přístupu k talentovaným žákům a s přihlédnutím k zájmům a orientaci žáků umožňuje škola žákům velký výběr z povinně volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku.

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z doporučení a závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. I v tomto roce pracovali na 1. i 2. stupni s těmito žáky školní speciální pedagog nebo reedukační asistentky. Na žáky jsou vypracovány třídním učitelem individuální plány, které jsou předem projednány s rodiči. Zároveň jsou všichni učitelé, kteří učí tyto žáky, seznámeni s problémy a se způsobem práce.

Došlo k rozšíření poskytovaných poradenských služeb na naší škole. Od září 2011 pracuje na naší škole na částečný úvazek školní psycholog. Ve své práci se zaměřuje na práci se třídami a práci s jednotlivci. Možností individuálních konzultací využívají pedagogové, žáci a rodiče. Školní psycholog se též významně podílí na realizaci adaptačních pobytů.

Aktuality
Zveřejněno: 14.10.2021
Informace k veletrhu středních škol pro deváťáky

22.-23.10. se v Náchodě koná veletrh středních škol. Více informací naleznete v přiloženém letáku. 

veletrh skol.pdf
Velikost: 368kb
Zveřejněno: 7.10.2021
Divadelní představení v HK 2. st. - DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ!

Informace pro rodiče dětí, které chtějí jet na divadelní představení v HK 2. listopadu 2021.

Žák musí splňovat jedno z následujících opatření vzhledem ke Covidu, aby byl vpuštěn na divadelní představení:

·      doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

·      doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin,

·      absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,

·      prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 

·      doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,

·      aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

 

Je nutné, abyste sami zajistili některou z nabídnutých možností a žák měl s sebou náležitý doklad.

Po celou dobu návštěvy divadla musí mít žák respirátor!

Děkuji za pochopení a vstřícnost

Milada Šleisová – organizátor zájezdu

Zveřejněno: 14.9.2021
Příspěvek SRPŠ

Plenární schůze SRPŠ jednomyslně schválila zvýšení příspěvku SRPŠ NA 200,- Kč. 

Zveřejněno: 14.9.2021
Vyučování v pátek 17.9.

V pátek 17.9. končí z organizačních důvodů vyučování na prvním stupni v 11:40 hod a na druhém stupni ve 12:35 hod. 

Zveřejněno: 6.9.2021
Rodičovské schůzky

Na 14.9. 2021 jsme naplánovali rodičovské schůzky. V 15:30 hod proběhne v 8.A schůze SRPŠ. Od 16:00 hod budou probíhat třídní schůzky jednotlivých tříd v kmenových učebnách.  Prosím všechny rodiče, aby použili ochranu úst a dodržovali hygienické předpisy. 

Zveřejněno: 29.8.2021
Zahájení školního roku

Ve středu 1. září 2021 přivítáme ve škole žáky, na které se už moc těšíme!

Zobrazit vše

Kontakty

Základní škola Hradební, Broumov

Kostelní náměstí 244,
550 01  Broumov
IČ: 48623008
491 523 636
info@zshrbroumnov.cz
gbfmj49

Zobrazit kontakty

Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 16. října 2021
a svátek má Havel.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumnov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa