Základní škola Hradební, Broumov

 

Zápis do 1. tříd

13.března 2024  |   Úřední deska  |   Mgr. Denisa Mádlová  |  

V souladu s § 46, ods. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) vyhlašuji zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2024/2025. Zápis se uskuteční

ve čtvrtek 4. dubna 2024 od 13.00 do 17.00 hodin

v budově 1. stupně ZŠ, Kostelní náměstí 244 (tzv. malá budova za kostelem).

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí po loňském odkladu.

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední  osoby průkaz totožnosti (§ 36 odst. 5 správního řádu). Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.  Další potřebný doklad je rodný list dítěte.

Ve školním roce 2024/2025 budou v Základní škole Hradební, Broumov otevřeny dvě první třídy s celkovým nejvyšším počtem 50 žáků v prvním ročníku (25 žáků v každé třídě).

O přijímání dětí rozhoduje ředitelka Základní školy Hradební, Broumov s přihlédnutím k následujícím skutečnostem a v takto stanoveném pořadí:

1.       děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (děti budou přijímány až do výše povoleného počtu žáků uvedeném ve školském rejstříku – tedy do kapacity školy)

školský obvod Základní školy Hradební, Broumov tvoří tyto ulice:

Sídliště Křinické, Malá kolonie, U Větrolamu, Stanislava Opočenského, Hradební, Máchova, V Kopečku, Malé náměstí, Šalounova, Vančurova, Jiráskova, Zahradní, Sadová, Nad Úvozem, U Jeslí, Provaznická, Nad Potokem, Pod Strání, Na Pláni, U Vodojemu, Smetanova, U Dolní brány, Příčná, Křinická, Kostelní náměstí, Boženy Němcové, Dlážděná, Družstevní, Hesseliova, Lipová, Na Kamenici, Nová, Protifašistických bojovníků, Střelnická, Šaldova, Větrná, Rybářská, Hvězdecká, Školní, Polákovy domy a Na Příkopech.

 

K zápisu na naši školu mohou přijít i děti z jiných školských obvodů.

 

2.       děti s trvalým pobytem v Broumově, jejichž sourozenci jsou žáky ZŠ Hradební, Broumov ke dni 1. 9. 2024

3.       děti s trvalým pobytem v Broumově

4.       děti, jejichž sourozenci jsou žáky ZŠ Hradební, Broumov ke dni 1. 9. 2024

5.       další děti jsou přijímány, pouze pokud nebude překročen ředitelkou stanovený nejvyšší počet dětí v ročníku

Pokud by při využití daného kritéria došlo k překročení ředitelkou školy stanoveného nejvyššího počtu dětí v ročníku, bude o přijetí rozhodovat transparentní losování.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 18. 4. 2024 v době od 8:00 hod do 10:00 hod v ředitelně školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hradební, Broumov.


Průběh zápisu

K zápisu je možné se předem rezervovat.  U čtyř stanovišť budou mít přednost děti s předem rezervovaným termínem (učebny 1. A, 1. B, 2. A, 2. B), páté stanoviště (učebna 5. B) bude bez rezervace. Rezervační systém je zprovozněn na stránkách školy.

Průběh zápisu k povinné školní docházce bude rozdělen na dvě části, formální a motivační část. Absolvování motivační části není podmínkou přijetí k povinné školní docházce. Během formální části zápisu zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k plnění školní docházky. Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, což je neformální část zápisu, trvá nejvýše 20 min a je zaměřen na orientační posouzení jeho školní připravenosti, děti plní jednoduché úkoly – poznávají barvy, geometrické tvary, pohádky nebo zavazují tkaničku, … Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u obou částí.

Žádost o přijetí ke školní docházce, žádost o odklad školní docházky a dotazník budou dostupné k vyplnění na místě zápisu nebo ke stažení z dokumentů na webu školy. Součástí žádosti o odklad musí být i žádost o přijetí.  

Pokud se rodič s dítětem z jakéhokoliv důvodu nemůže osobně zúčastnit zápisu, může v termínu od 1.4. do 30.4. 2024 doručit vyplněnou přihlášku, vyplněný dotazník, kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce následujícími způsoby:

-          do datové schránky školy (gbfmj49)

-          e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (denisa.madlova@zshrbroumov.cz)

-          poštou

-          osobně do kanceláře školy

Kopie rodného listu dítěte a kopie občanského průkazu budou po ověření identity skartovány.

Prosím rodiče, aby neposílali do školy žádost o přijetí před 1.4. 2024, protože k takové žádosti není dočasně možné vydat rozhodnutí. Pořadí podání žádosti není kritérium k přijetí na školu.

 

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně či duševně přiměřeně způsobilé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok v případě, že je žádost doložena:

1)      doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení

2)      doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa

Začátek školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Oznámení o přijetí či nepřijetí žáka

 

V seznamu přijatých nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod registračními čísly. Pro tyto účely bude každému dítěti přiděleno registrační číslo.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte a bude uloženého ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě, bude zveřejněno na úřední desce webu školy a vylepeno u vstupu do 1. stupně školy (Kostelní náměstí 244). Bude zveřejněno nejpozději 1.5. 2024.


                                                                                                                                                                           Mgr. Denisa Mádlová

                                                                                                                                                                            ředitelka školy

Fotografie k článku

Aktuality
Zveřejněno: 21.2.2024
Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Z důvodu malého zájmu nebude školní družina o jarních prázdninách v provozu.

Zveřejněno: 31.1.2024
Třídní schůzky s výchovnou poradkyní pro rodiče žáků devátých tříd

pro 9.A 5.2. v 16:00 hod

pro 9.B 6.2. v 16:00 hod

Zveřejněno: 29.1.2024
Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Školní družina nebude 2.2. 2024 v době pololetních prázdnin v provozu z důvodu malého zájmu.

Zveřejněno: 15.1.2024
Přihlášky na střední školy

Informace naleznete na webu 

www.prihlaskynastredni.cz

Zveřejněno: 21.11.2023
Volno ředitelky školy pro žáky 2. stupně

Ředitelka školy vyhlašuje dne 27.11. 2023 volno pro žáky 2. stupně z důvodu stávky.  V pondělí 27.11 nebude v provozu školní družina ze stejného důvodu. Žáci 1. stupně budou učit dle rozvrhu. 

Zveřejněno: 16.10.2023
Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Z důvodu malého počtu přihlášených žáků do školní družiny na podzimní prázdniny, bude družina uzavřena

Zveřejněno: 18.9.2023
Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna

25.9. bude družina otevřena od 6:00 do 16:00 hod. 29.9. nebude školní družina v provozu z důvodu nízkého zájmu. Více informací u vychovatelek.

Zveřejněno: 5.9.2023
Plenární schůze SRPŠ a rodičovské schůzky

Vážení rodiče, plenární schůze SRPŠ se uskuteční v pondělí 18.9. 2023 v 15:30 hod v učebně 6.A (budova 2. stupě). Po schůzi budou v 16:00 hod následovat rodičovské schůzky jednotlivých tříd. 

Zveřejněno: 5.9.2023
Volno ředitelky školy

Ředitelka školy vyhlašuje 25.9. 2023 volný den pro žáky z důvodu vzdělávání učitelského sboru. Další volný den je vyhlášen 29.9. 2023 z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů. 

Zveřejněno: 30.5.2023
Provoz školní družiny o hlavních prázdninách

Školní družina nebude o hlavních prázdninách v provozu.

Zobrazit vše

Nové metody vzdělávání I
NPI
Publicita 172
Publicita 173 a 174

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa