Základní škola Hradební, Broumov

Charakteristika školy

Základní škola je příspěvkovou organizací města. Do sítě škol je zařazena rozhodnutím ŠÚ ze dne 15. 2. 1996. Poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, prováděcími předpisy a statutem vydaným městem.

Devět ročníků základní školy je umístěno ve dvou budovách. V budově čp. 218, která je ve správě gymnázia, je umístěno ředitelství školy, sborovna, po dvou třídách každého ročníku 2. stupně, 7 odborných učeben, učebna informatiky a společně s gymnáziem užívaná tělocvična. V budově čp. 244 se pak nachází 10 tříd 1. - 5. ročníku, tři místnosti pro tři oddělení školní družiny, tělocvična, učebna pro výuku cizího jazyka a učebna informatiky. Jedna z menších místností je vyhrazena pro práci s integrovanými žáky, pro výuku cizího jazyka a k vyšetřování dětí pracovníky PPP Náchod.

Ve výuce cizích jazyků se zaměřujeme na povinný anglický jazyk a druhý cizí jazyk - německý, ruský nebo francouzský jazyk, který vyučujeme v osmém a devátém ročníku. Průměrný počet žáků na skupinu nepřekračuje 15 žáků. K výuce cizích jazyků byly využívány kromě kmenových učeben tři jazykové učebny na druhém stupni, dvě na prvním stupni a učebny informatiky na prvním i druhém stupni.

Ve všech učebnách prvního stupně jsou nainstalovány  interaktivní tabule, interaktivní dataprojektory nebo mobilní interaktivní panel, ve všech třídách  je žákům k dispozici počítač připojený k internetu. Nově vybavená učebna informatiky je využívána především při výuce informatiky ve čtvrtých a pátých třídách, ale i v odpoledních hodinách školní družinou. Při výuce mají žáci k dispozici 25 notebooků. 

Pro výuku předmětů fyzika, chemie a přírodopis jsou využívány odborné učebny. Ve všech učebnách 2. stupně je možnost využít připojení k internetu, multimediálních prezentací a to připojením počítačů k interaktivním tabulím,  využití interaktivních a běžných dataprojektorů nebo mobilního interaktivního panelu. Pro výuku praktických činností slouží dílna a cvičná kuchyňka. Informatika je vyučována v menších skupinách v učebně informatiky, kde je pro žáky k dispozici 15 počítačů. Žáci mají dále k dispozici 25 přenosných notebooků, které používají při výuce napříč všemi předměty. Při výuce pracovních činností se žáci učí programovat tzv. ozoboty. 

Pro větší účinnost své vzdělávací a výchovné funkce v rámci individuálního přístupu k talentovaným žákům a s přihlédnutím k zájmům a orientaci žáků umožňuje škola žákům velký výběr z povinně volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku.

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z doporučení a závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. I v tomto roce pracovali na 1. i 2. stupni s těmito žáky školní speciální pedagog nebo reedukační asistentky. Na žáky jsou vypracovány třídním učitelem individuální plány, které jsou předem projednány s rodiči. Zároveň jsou všichni učitelé, kteří učí tyto žáky, seznámeni s problémy a se způsobem práce.

Došlo k rozšíření poskytovaných poradenských služeb na naší škole. Od září 2011 pracuje na naší škole školní psycholog. Ve své práci se zaměřuje na práci se třídami a práci s jednotlivci. Možností individuálních konzultací využívají pedagogové, žáci a rodiče. Školní psycholog se též významně podílí na realizaci adaptačních pobytů.

Od září 2020 pracuje na naší škole speciální pedagog, který se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami v předmětech pedagogická intervence a předmět speciální pedagogické péče. 


Co nabízíme a organizujeme pro naše žáky:

- doučování 

- účastníme se olympiád a soutěží v matematice, českém jazyce, biologii a fyzice

- do výuky jazyků zveme rodilé mluvčí 

- učitele se pravidelně profesně vzdělávají, sdílejí příklady dobré praxe, které využívají ve výuce

- pořádáme preventivní programy pro žáky i rodiče

- adaptační pobyty žáků 6. tříd

- projektové dny (každý rok u nás na škole proběhne více než 50 projektových dnů napříč ročníky - za všechny např. vyrábění ze dřeva, svět kytar, baroko, voda,... )

- Vánoční ladění - vystoupení všech tříd 1. stupně na Kostelním náměstí 

- Velikonoční jarmark

- plavecké kurzy 

- lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd

- využití dopravního hřiště v Náchodě

- spolupracujeme s dětským domem Ulita, městskou knihovnou, se Vzdělávacím a kulturním centrem Kláštera Broumov, ZUŠ Broumov, golfovým klubem Grosshof

- pořádáme pravidelné exkurze do Lomu Rožmitál, planetária Hradec Králové, archeoparku Všestary, dvoudenní výjezdy do Terezína pro žáky 9. tříd,...

- v rámci kariérového poradenství organizujeme besedy s pracovníky Úřadu práce, přednášky s odborníky z různých profesí, exkurze do místních továren a podniků

- účastníme se meziškolních sportovních turnajů a závodů - v atletice, vybíjené, ve fotbale, ve florbale, v přehazované

- na konci školního roku probíhá tradiční turnaj  O královnu vysoké sítě a O fotbalového krále budovy Hradební 218, kde žáci 2. stupně měří své síly s žáky nižšího gymnázia Broumov

- na konci školního roku deváťáci prvňáčkům a druháčkům pořádají zábavný den plný her např. Olympijské hry, Cesta kolem světa,...

- pořádáme školní výlety -  pěšky po okolí Broumova - farma Wenet, ekofarma Bošina, turistické výlety na Hvězdu, do Adršpachu, Teplických skal,..., výlety do Prahy (na Pražský hrad, do České televize, exkurze na letiště), Hradce Králové (akce Hrajeme si i  hlavou), Liberce (IQ park), do ZOO ve Dvoře Králové, navštěvujeme hrady a zámky (Náchodský zámek, Potštejn), navštěvujeme české hory - výstup na Sněžku, Černou horu, výlet na Dolní Moravu,...

- žáci 2. stupně pravidelně navštěvují představení Klicperova divadla v Hradci Králové

- ve školní družině probíhají akce, při kterých děti tvoří (někdy společně s rodiči), sportují (např. vyzkouší lezeckou stěnu) i chodí na výlety (např. na farmu Wenet)


Aktuality
Zveřejněno: 26.9.2022
V pátek 7.10. zkrácené vyučování

V pátek 7.10.  končí z organizačních důvodů vyučování na 1. stupni v 11:40 hod a na 2. stupni ve 12:30 hod. 

Zveřejněno: 7.9.2022
Na třídní schůzky bočním vchodem

Prosím všechny rodiče, aby při vstupu na rodičovské schůzky použili jeden z bočních vchodů. Hlavní vchod bude zavřený z důvodu natáčení filmu.  Děkuji!

Zveřejněno: 2.9.2022
Rodičovské schůzky

První rodičovské schůzky tohoto roku se budou konat v pondělí 12.9. 2022.

V 15:30 hod se uskuteční členská schůzka SRPŠ v učebně 9.A.

V 16:00 hod informativní rodičovské schůzky jednotlivých tříd.

Zveřejněno: 28.6.2022
Provoz družiny o hlavních prázdninách

Během hlavních prázdnin nebude školní družina v provozu.

Zveřejněno: 27.6.2022
Školní družina v roce 2022-23

Z důvodu velkého zájmu mladších ročníků pro příští školní rok a tím plné kapacity, nebudeme nabízet družinu žákům čtvrtých tříd. Pokud budete mít o družinu zájem, ozvěte se prosím na začátku září, je možné, že se místa uvolní.

Zveřejněno: 22.6.2022
Výdej obědů 30.6.

Výdej obědů 30.6.  od 10:00 do 12:00 hod. 

Zveřejněno: 22.6.2022
Organizace konce školního roku

Vyučování na 1. stupni končí od pondělí 27.6. v 11:40 hod. 

Na 2. stupni končí vyučování od čtvrtka 23.6. ve 12:30 hod.

Zveřejněno: 2.6.2022
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka se uskuteční v pondělí 20.6. v 15:30 hod v sále infocentra Broumov (Íčko).

Zveřejněno: 27.4.2022
Bezpečí na internetu

V pondělí 2.5.2022 od 15.00 do 15.50 v budově gymnázia, v učebně 8. A, proběhne beseda pro rodiče na téma Bezpečí na internetu.  Besedovat budeme s okresním policejním preventistou por. Mgr. Miroslavem Mervartem.  

Schönová Jaroslava, školní metodik prevence

Zveřejněno: 8.3.2022
Ředitelské volno

Dne 28.3. 2022 vyhlašuje ředitelka školy všem žákům ředitelské volno z důvodu vzdělávání učitelského sboru. Pro všechny žáky 1. stupně bude tento den v provozu školní družina.

Zobrazit vše

Kontakty

Základní škola Hradební, Broumov

Kostelní náměstí 244,
550 01  Broumov
IČ: 48623008
491 523 636
info@zshrbroumnov.cz
gbfmj49

Zobrazit kontakty

Publicita
Doučování
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 27. září 2022
a svátek má Jonáš.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumnov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa