Základní škola Hradební, Broumov

Charakteristika školy

Základní škola je příspěvkovou organizací města. Do sítě škol je zařazena rozhodnutím ŠÚ ze dne 15. 2. 1996. Poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, prováděcími předpisy a statutem vydaným městem.

Devět ročníků základní školy je umístěno ve dvou budovách. V budově čp. 218, která je ve správě gymnázia, je umístěno ředitelství školy, sborovna, po dvou třídách každého ročníku 2. stupně, 7 odborných učeben, učebna informatiky a společně s gymnáziem užívaná tělocvična. V budově čp. 244 se pak nachází 10 tříd 1. - 5. ročníku, tři místnosti pro tři oddělení školní družiny, tělocvična, učebna pro výuku cizího jazyka a učebna informatiky. Jedna z menších místností je vyhrazena pro práci s integrovanými žáky, pro výuku cizího jazyka a k vyšetřování dětí pracovníky PPP Náchod.

Ve výuce cizích jazyků se zaměřujeme na povinný anglický jazyk a druhý cizí jazyk - německý, ruský nebo francouzský jazyk, který vyučujeme v osmém a devátém ročníku. Průměrný počet žáků na skupinu nepřekračuje 15 žáků. K výuce cizích jazyků byly využívány kromě kmenových učeben tři jazykové učebny na druhém stupni, dvě na prvním stupni a učebny informatiky na prvním i druhém stupni.

Ve všech učebnách prvního stupně jsou nainstalovány  interaktivní tabule, interaktivní dataprojektory nebo mobilní interaktivní panel, ve všech třídách  je žákům k dispozici počítač připojený k internetu. Nově vybavená učebna informatiky je využívána především při výuce informatiky ve čtvrtých a pátých třídách, ale i v odpoledních hodinách školní družinou. Při výuce mají žáci k dispozici 25 notebooků. 

Pro výuku předmětů fyzika, chemie a přírodopis jsou využívány odborné učebny. Ve všech učebnách 2. stupně je možnost využít připojení k internetu, multimediálních prezentací a to připojením počítačů k interaktivním tabulím,  využití interaktivních a běžných dataprojektorů nebo mobilního interaktivního panelu. Pro výuku praktických činností slouží dílna a cvičná kuchyňka. Informatika je vyučována v menších skupinách v učebně informatiky, kde je pro žáky k dispozici 15 počítačů. Žáci mají dále k dispozici 25 přenosných notebooků, které používají při výuce napříč všemi předměty. Při výuce pracovních činností se žáci učí programovat tzv. ozoboty. 

Pro větší účinnost své vzdělávací a výchovné funkce v rámci individuálního přístupu k talentovaným žákům a s přihlédnutím k zájmům a orientaci žáků umožňuje škola žákům velký výběr z povinně volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku.

V oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme z doporučení a závěrů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. I v tomto roce pracovali na 1. i 2. stupni s těmito žáky školní speciální pedagog nebo reedukační asistentky. Na žáky jsou vypracovány třídním učitelem individuální plány, které jsou předem projednány s rodiči. Zároveň jsou všichni učitelé, kteří učí tyto žáky, seznámeni s problémy a se způsobem práce.

Došlo k rozšíření poskytovaných poradenských služeb na naší škole. Od září 2011 pracuje na naší škole školní psycholog. Ve své práci se zaměřuje na práci se třídami a práci s jednotlivci. Možností individuálních konzultací využívají pedagogové, žáci a rodiče. Školní psycholog se též významně podílí na realizaci adaptačních pobytů.

Od září 2020 pracuje na naší škole speciální pedagog, který se věnuje žákům se specifickými vzdělávacími potřebami v předmětech pedagogická intervence a předmět speciální pedagogické péče. 


Co nabízíme a organizujeme pro naše žáky:

- doučování 

- účastníme se olympiád a soutěží v matematice, českém jazyce, biologii, zeměpise, fyzice,...

- do výuky jazyků zveme rodilé mluvčí 

- učitele se pravidelně profesně vzdělávají, sdílejí příklady dobré praxe, které využívají ve výuce

- pořádáme preventivní programy pro žáky i rodiče

- adaptační pobyty žáků 6. tříd

- projektové dny (každý rok u nás na škole proběhne více než 50 projektových dnů napříč ročníky - za všechny např. vyrábění ze dřeva, svět kytar, baroko, voda,... )

- Vánoční ladění - vystoupení všech tříd 1. stupně na Kostelním náměstí 

- Velikonoční jarmark

- plavecké kurzy 

- lyžařské kurzy pro žáky 7. tříd

- ekologické pobyty v Maršově pro žáky 8. tříd

- využití dopravního hřiště v Náchodě

- spolupracujeme s dětským domem Ulita, městskou knihovnou, se Vzdělávacím a kulturním centrem Kláštera Broumov, ZUŠ Broumov, golfovým klubem Grosshof

- pořádáme pravidelné exkurze do Lomu Rožmitál, planetária Hradec Králové, archeoparku Všestary, dvoudenní výjezdy do Terezína pro žáky 9. tříd,...

- v rámci kariérového poradenství organizujeme besedy s pracovníky Úřadu práce, přednášky s odborníky z různých profesí, exkurze do místních továren a podniků

- účastníme se meziškolních sportovních turnajů a závodů - v atletice, vybíjené, ve fotbale, ve florbale, v přehazované,...

- na konci školního roku probíhá tradiční turnaj  O královnu vysoké sítě a O fotbalového krále budovy Hradební 218, kde žáci 2. stupně měří své síly s žáky nižšího gymnázia Broumov

- na konci školního roku deváťáci prvňáčkům a druháčkům pořádají zábavný den plný her např. Olympijské hry, Cesta kolem světa,...

- pořádáme školní výlety -  pěšky po okolí Broumova - farma Wenet, ekofarma Bošina, turistické výlety na Hvězdu, do Adršpachu, Teplických skal,..., výlety do Prahy (na Pražský hrad, do České televize, exkurze na letiště), Hradce Králové (akce Hrajeme si i  hlavou), Liberce (IQ park), do ZOO ve Dvoře Králové, navštěvujeme hrady a zámky (Náchodský zámek, Potštejn), navštěvujeme české hory - výstup na Sněžku, Černou horu, výlet na Dolní Moravu,...

- žáci 2. stupně pravidelně navštěvují představení Klicperova divadla v Hradci Králové

- ve školní družině probíhají akce, při kterých děti tvoří (někdy společně s rodiči), sportují (např. vyzkouší lezeckou stěnu) i chodí na výlety (např. na farmu Wenet)


Aktuality
Zveřejněno: 7.5.2024
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodičovská schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční 6.6. 2024 v 15:30 hod na malé budově ve třídě 2.A (první patro vpravo).

Zveřejněno: 21.2.2024
Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Z důvodu malého zájmu nebude školní družina o jarních prázdninách v provozu.

Zveřejněno: 31.1.2024
Třídní schůzky s výchovnou poradkyní pro rodiče žáků devátých tříd

pro 9.A 5.2. v 16:00 hod

pro 9.B 6.2. v 16:00 hod

Zveřejněno: 29.1.2024
Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Školní družina nebude 2.2. 2024 v době pololetních prázdnin v provozu z důvodu malého zájmu.

Zveřejněno: 15.1.2024
Přihlášky na střední školy

Informace naleznete na webu 

www.prihlaskynastredni.cz

Zveřejněno: 21.11.2023
Volno ředitelky školy pro žáky 2. stupně

Ředitelka školy vyhlašuje dne 27.11. 2023 volno pro žáky 2. stupně z důvodu stávky.  V pondělí 27.11 nebude v provozu školní družina ze stejného důvodu. Žáci 1. stupně budou učit dle rozvrhu. 

Zveřejněno: 16.10.2023
Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Z důvodu malého počtu přihlášených žáků do školní družiny na podzimní prázdniny, bude družina uzavřena

Zveřejněno: 18.9.2023
Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna

25.9. bude družina otevřena od 6:00 do 16:00 hod. 29.9. nebude školní družina v provozu z důvodu nízkého zájmu. Více informací u vychovatelek.

Zveřejněno: 5.9.2023
Plenární schůze SRPŠ a rodičovské schůzky

Vážení rodiče, plenární schůze SRPŠ se uskuteční v pondělí 18.9. 2023 v 15:30 hod v učebně 6.A (budova 2. stupě). Po schůzi budou v 16:00 hod následovat rodičovské schůzky jednotlivých tříd. 

Zveřejněno: 5.9.2023
Volno ředitelky školy

Ředitelka školy vyhlašuje 25.9. 2023 volný den pro žáky z důvodu vzdělávání učitelského sboru. Další volný den je vyhlášen 29.9. 2023 z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů. 

Zobrazit vše

Nové metody vzdělávání I
NPI
Publicita 172
Publicita 173 a 174
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 23. června 2024
a svátek má Zdeňka.

Kontakty

Základní škola Hradební, Broumov

Kostelní náměstí 244,
550 01  Broumov
IČ: 48623008
491 523 636
info@zshrbroumov.cz
gbfmj49

Zobrazit kontakty

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa