Základní škola Hradební, Broumov

GDPR

Pověřenec GDPR

 

Bc. Hana Wilkeová

tel. 732 781 068

e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz

adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:


                 jméno a příjmení,

                 rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,

                 státní občanství,

                 místo narození,

                místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

                 údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání

                 datum zahájení vzdělávání ve škole,

                 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,

                 vyučovací jazyk,

                 údaje o znevýhodnění žáka,

                 údaje o mimořádném nadání žáka,

                 údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení,

                 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

                 datum ukončení vzdělávání ve škole.Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:


                 jméno a příjmení

                 místo trvalého pobytu

                 adresa pro doručování písemností

                 telefonické spojení

 

Osobní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:


                 jmenné a kontaktní údaje,

                 údaje o platu, odměně a dalších platbách,

                 údaje pro zdravotní a sociální pojištění,

                 bankovní spojení,

                 a další podobné údaje

 

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školních výletech a zájezdech.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.)

 

Informace k distanční výuce v rámci GDPR

Veškerá komunikace distanční výuky probíhá v prostředí Microsoft Teams. Žáci používají školní e-maily a přístup k produktům, které mají k dispozici od nástupu na ZŠ Hradební, Broumov. Další potřebné osobní údaje k distanční výuce se zpracovávají pouze po dobu mimořádných opatření.

 

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:


                 na přístup k osobním údajům

                 na opravu, resp. doplnění

                 na výmaz

                 na omezení zpracování

                 na přenositelnost údajů

                 vznést námitku

                 podat stížnost

 

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

 

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace.

 

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

Aktuality
Zveřejněno: 26.9.2022
V pátek 7.10. zkrácené vyučování

V pátek 7.10.  končí z organizačních důvodů vyučování na 1. stupni v 11:40 hod a na 2. stupni ve 12:30 hod. 

Zveřejněno: 7.9.2022
Na třídní schůzky bočním vchodem

Prosím všechny rodiče, aby při vstupu na rodičovské schůzky použili jeden z bočních vchodů. Hlavní vchod bude zavřený z důvodu natáčení filmu.  Děkuji!

Zveřejněno: 2.9.2022
Rodičovské schůzky

První rodičovské schůzky tohoto roku se budou konat v pondělí 12.9. 2022.

V 15:30 hod se uskuteční členská schůzka SRPŠ v učebně 9.A.

V 16:00 hod informativní rodičovské schůzky jednotlivých tříd.

Zveřejněno: 28.6.2022
Provoz družiny o hlavních prázdninách

Během hlavních prázdnin nebude školní družina v provozu.

Zveřejněno: 27.6.2022
Školní družina v roce 2022-23

Z důvodu velkého zájmu mladších ročníků pro příští školní rok a tím plné kapacity, nebudeme nabízet družinu žákům čtvrtých tříd. Pokud budete mít o družinu zájem, ozvěte se prosím na začátku září, je možné, že se místa uvolní.

Zveřejněno: 22.6.2022
Výdej obědů 30.6.

Výdej obědů 30.6.  od 10:00 do 12:00 hod. 

Zveřejněno: 22.6.2022
Organizace konce školního roku

Vyučování na 1. stupni končí od pondělí 27.6. v 11:40 hod. 

Na 2. stupni končí vyučování od čtvrtka 23.6. ve 12:30 hod.

Zveřejněno: 2.6.2022
Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Schůzka se uskuteční v pondělí 20.6. v 15:30 hod v sále infocentra Broumov (Íčko).

Zveřejněno: 27.4.2022
Bezpečí na internetu

V pondělí 2.5.2022 od 15.00 do 15.50 v budově gymnázia, v učebně 8. A, proběhne beseda pro rodiče na téma Bezpečí na internetu.  Besedovat budeme s okresním policejním preventistou por. Mgr. Miroslavem Mervartem.  

Schönová Jaroslava, školní metodik prevence

Zveřejněno: 8.3.2022
Ředitelské volno

Dne 28.3. 2022 vyhlašuje ředitelka školy všem žákům ředitelské volno z důvodu vzdělávání učitelského sboru. Pro všechny žáky 1. stupně bude tento den v provozu školní družina.

Zobrazit vše

Kontakty

Základní škola Hradební, Broumov

Kostelní náměstí 244,
550 01  Broumov
IČ: 48623008
491 523 636
info@zshrbroumnov.cz
gbfmj49

Zobrazit kontakty

Publicita
Doučování
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 27. září 2022
a svátek má Jonáš.

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumnov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa