Základní škola Hradební, Broumov

GDPR

Pověřenec GDPR

 

Petr Osoba

tel. 732 781 068

e-mail: poverenec@dsobroumovsko.cz

adresa: Klášterní 1, 550 01 Broumov

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:


                 jméno a příjmení,

                 rodné číslo, příp. datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno,

                 státní občanství,

                 místo narození,

                místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,

                 údaje o předchozím vzdělání, včetně dosaženého stupně vzdělání

                 datum zahájení vzdělávání ve škole,

                 údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání,

                 vyučovací jazyk,

                 údaje o znevýhodnění žáka,

                 údaje o mimořádném nadání žáka,

                 údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření v doporučení školského poradenského zařízení,

                 údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

                 datum ukončení vzdělávání ve škole.Zpracovávané údaje o zákonných zástupcích:


                 jméno a příjmení

                 místo trvalého pobytu

                 adresa pro doručování písemností

                 telefonické spojení

 

Osobní údaje o zaměstnancích a dodavatelích se zpracovávají na základě smluv.

Zpracovávané údaje o zaměstnancích:


                 jmenné a kontaktní údaje,

                 údaje o platu, odměně a dalších platbách,

                 údaje pro zdravotní a sociální pojištění,

                 bankovní spojení,

                 a další podobné údaje

 

Dále jsou zpracovávány fotografie/audiovizuální záznamy, které slouží k prezentaci činnosti školy a pro potřeby dětí a jejich zákonných zástupců. Tyto záznamy jsou publikovány na webu školy, výstavkách prací ve škole i na veřejnosti, příp. v obecním zpravodaji, školním tablu apod.

Dále jsou také zpracovávány údaje v zájmových kroužcích, školní jídelně, při školních výletech a zájezdech.

 

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem či to není nutné ke splnění účelu (MŠMT, SVP, SPC, PPP, MěÚ, ČSI, apod.)

 

Informace k distanční výuce v rámci GDPR

Veškerá komunikace distanční výuky probíhá v prostředí Microsoft Teams. Žáci používají školní e-maily a přístup k produktům, které mají k dispozici od nástupu na ZŠ Hradební, Broumov. Další potřebné osobní údaje k distanční výuce se zpracovávají pouze po dobu mimořádných opatření.

 

Subjekt údajů nebo jeho zákonný zástupce má právo:


                 na přístup k osobním údajům

                 na opravu, resp. doplnění

                 na výmaz

                 na omezení zpracování

                 na přenositelnost údajů

                 vznést námitku

                 podat stížnost

 

Na správce osobních údajů a pověřence je možno se obracet za účelem uplatnění práv dle uvedených kontaktních údajů.

 

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace.

 

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy.

 

Aktuality
Zveřejněno: 7.5.2024
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodičovská schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční 6.6. 2024 v 15:30 hod na malé budově ve třídě 2.A (první patro vpravo).

Zveřejněno: 21.2.2024
Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Z důvodu malého zájmu nebude školní družina o jarních prázdninách v provozu.

Zveřejněno: 31.1.2024
Třídní schůzky s výchovnou poradkyní pro rodiče žáků devátých tříd

pro 9.A 5.2. v 16:00 hod

pro 9.B 6.2. v 16:00 hod

Zveřejněno: 29.1.2024
Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Školní družina nebude 2.2. 2024 v době pololetních prázdnin v provozu z důvodu malého zájmu.

Zveřejněno: 15.1.2024
Přihlášky na střední školy

Informace naleznete na webu 

www.prihlaskynastredni.cz

Zveřejněno: 21.11.2023
Volno ředitelky školy pro žáky 2. stupně

Ředitelka školy vyhlašuje dne 27.11. 2023 volno pro žáky 2. stupně z důvodu stávky.  V pondělí 27.11 nebude v provozu školní družina ze stejného důvodu. Žáci 1. stupně budou učit dle rozvrhu. 

Zveřejněno: 16.10.2023
Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Z důvodu malého počtu přihlášených žáků do školní družiny na podzimní prázdniny, bude družina uzavřena

Zveřejněno: 18.9.2023
Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna

25.9. bude družina otevřena od 6:00 do 16:00 hod. 29.9. nebude školní družina v provozu z důvodu nízkého zájmu. Více informací u vychovatelek.

Zveřejněno: 5.9.2023
Plenární schůze SRPŠ a rodičovské schůzky

Vážení rodiče, plenární schůze SRPŠ se uskuteční v pondělí 18.9. 2023 v 15:30 hod v učebně 6.A (budova 2. stupě). Po schůzi budou v 16:00 hod následovat rodičovské schůzky jednotlivých tříd. 

Zveřejněno: 5.9.2023
Volno ředitelky školy

Ředitelka školy vyhlašuje 25.9. 2023 volný den pro žáky z důvodu vzdělávání učitelského sboru. Další volný den je vyhlášen 29.9. 2023 z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů. 

Zobrazit vše

Nové metody vzdělávání I
NPI
Publicita 172
Publicita 173 a 174
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 29. května 2024
a svátek má Maxmilián.

Kontakty

Základní škola Hradební, Broumov

Kostelní náměstí 244,
550 01  Broumov
IČ: 48623008
491 523 636
info@zshrbroumov.cz
gbfmj49

Zobrazit kontakty

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa