Základní škola Hradební, Broumov

Školní poradenské pracoviště


      V rámci školního poradenského pracoviště poskytujeme poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům dle vyhlášky č. 72/2005, novelizována č. 116/2011. Hlavním cílem ŠPP je zajistit odpovídající péči pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracujeme také s dalšími školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny Náchod, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče), organizacemi poskytujícími sociální služby a dalšími odborníky péče o děti (pediatři, dětští psychiatři nebo kliničtí psychologové,…) V případě potřeby poskytujeme součinnost policii nebo orgánům sociálně právní ochrany dětí.

 

Personální obsazení ŠPP:

Výchovný poradce: Mgr. Renata Michlová

Metodik prevence: Mgr. Jaroslava Schönová

Speciální pedagog: Mgr. Hana Nováková, Mgr. Jindra Hajpišlová

Školní psycholog: Mgr. Barbora Krtičková

Vedení školy: ředitelka Mgr. Denisa Mádlová, zástupkyně ředitelky Mgr. Lenka Bydžovská

 

Činnosti jednotlivých členů ŠPP:

       Standartní činnosti výchovného poradce, metodika prevence, školního speciálního pedagoga a školního psychologa jsou definovány ve vyhlášce č. 72/2015 (novelizace č. 116/2011). Konkrétní náplň práce pak vychází z potřeb školy a místa, kde se škola nachází.

Výchovný poradce: Koordinuje vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracuje s žáky s výchovnými problémy. Poskytuje poradenství k volbě dalšího studia pro rodiče a žáky. Připravuje přihlášky a zápisové lístky pro účely přijímacího řízení. Vede dokumentaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a další.

Metodik prevence: vytváří preventivní program školy. Koordinuje aktivity zaměřené na prevenci (záškoláctví, rizikové chování, šikanování,…) Zajišťuje preventivní práci nebo včasnou intervenci v třídních kolektivech. Vyhledává žáky se rizikových chováním a hledá možnosti další péče o ně.

Školní speciální pedagog: Pracuje se žáky s podpůrnými opatřeními. Zajišťuje výuku speciálně pedagogické péče. Spolupracuje s třídními učiteli, asistentkami pedagoga vytvářet plán pedagogické podpory. Navrhuje vyšetření ve specializovaných pracovištích.

Školní psycholog: Preventivně pracuje s žáky s výchovnými problémy. Spolupracuje s třídními učiteli a učiteli. Pracuje individuálně s rodiči a žáky (výchovné, výukové i osobní problémy,…).

 

Komunikace s rodiči a informovaný souhlas

     Poradenské služby jsou ve škole poskytovány žákům, pedagogům a zákonným zástupcům žáků. Služby definované vyhláškou jsou nabízeny bezplatně. Pokud jde o činnosti spojené s realizací výchovy a vzdělávání jsou rodiče pravidelně informování formou třídních schůzek a konzultací kdykoliv během roku. Pokud je nutné poskytnout intenzivní nebo specializovanou poradenskou službu je rodič vždy informován a vyjadřuje písemně informovaný souhlas, kde je poučen o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených služeb. Je informován o možnostech i rizicích poskytované služby, případně rizicích spojené s odmítnutím služby. Informovaný souhlas se vždy týká i komplexního vyšetření nebo konzultace v pedagogicko-psychologické poradně či speciálně pedagogickém centru. Pokud tedy škola doporučuje další péči o žáky v jiném zařízení je vždy závislá na spolupráci rodičů.

 

Co jsou speciální vzdělávací potřeby a podpůrná opatření

     Nový školský zákon přináší změny celého systému práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto změny vstoupily v platnost 1. 9. 2016. Níže jsou uvedeny informace dle stále platné legislativy.

           

      Speciální vzdělávací potřeby žáků

Jsou zjišťovány během speciálně pedagogického a psychologického vyšetření ve školském poradenském zařízení. Vyšetření je prováděno na základě žádosti zákonných zástupců u žáků se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Jednotlivé kategorie definuje školský zákon (č. 561/2004). Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se považují i žáci nadaní. Speciální vzdělávací potřeby mohou mít i žáci nespadající do uvedených kategorií, přesto je jim v praxi běžně poskytována podpora nad rámec pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou zřizovány samostatně pro žáky se zdravotním postižením. Tyto děti řeší aktuálně schválená novela školského zákona. Dětem se zjištěními speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole poskytována podpůrná opatření.

           

       Podpůrná opatření

Pojmem se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, poskytování pedagogicko-psychologických služeb nebo jiná úprava a organizace vzdělávání zohledňující vzdělávací potřeby těchto žáků. Konkrétně může jít například o poskytnutí dostatečné časové rezervy na práci, využívání zkrácených diktátů nebo doplňovaček v českém jazyce, poskytnutí pohybového uvolnění během hodiny, metodické vedení rodičů v domácí přípravě a další. Častými nástroji jsou u vážnějších obtíží také: plán podpůrných a vyrovnávacích opatření, individuální vzdělávací plán, docházka do reedukačních skupin, individuální reedukace, v některých případech i zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě. Podkladem pro poskytnutí podpůrných opatření je vždy doporučení školského poradenského zařízení, které je součástí zprávy z vyšetření.

 

Systém práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
§16 zákona 82/2015

      Definice speciální vzdělávací potřeby není vázána na diagnózu (porucha učení, sluchové postižení, sociální znevýhodnění, atd.), ale na potřebu pomoci při naplňování svým možností a práv ve vzdělávání.

     Je zaveden systém podpůrných opatření, který bude spočívat v definování míry potřebnosti pomocí pěti stupňů podpory. Čím vyšší stupeň, tím vyšší potřeba podpory v dané oblasti.

     Pro usnadnění navrhování efektivních podpůrných opatření je vytvořen katalog podpůrných opatření, který pokrývá široké pole možných potřeb a definuje konkrétní možnosti, jak mohou pedagogové pracovat (změny organizace výuky, modifikace vyučovacích metod, využívání speciálních pomůcek, práce s třídním kolektivem,…).

     1.stupeň podpory posuzuje škola, do které dítě dochází. Ideálně za metodické podpory školního poradenského pracoviště ve spolupráci se školním psychologem nebo speciálním pedagogem. Ten může diagnostiku obtíží a návrh opatření urychlit. Následně je opatření realizována formou plánu pedagogické podpory. Ve stanovené době jsou opatření sledována a následně vyhodnocena jejich efektivita (do 6 měsíců).

      Pokud školou navrhovaná opatření nepovedou k dostatečnému zlepšení, bude rodičům doporučeno komplexní vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru. Na základě vyšetření mohou být doporučena podpůrná opatření vyšších stupňů. Včetně zřízení funkce asistenta pedagoga, úpravy obsahu učiva, individuálního vzdělávacího plánu, apod.

      Výstupem z vyšetření je zpráva a doporučení. Zprávu dostanou k dispozici pouze rodiče a je na jejich uvážení, zda ji škole poskytnou. Zpráva může být zdrojem dalších cenných informací pro odbornou práci pedagoga. Domníváme se, že je vhodnější dát odpovědným osobám k dispozici i zprávu. Doporučení budou k dispozici rodičům i škole. Ta na základě svých možností zajistí vhodnou podporu bezplatně. Škole je podle stupňů podpory poskytnuta finanční podpora nad rámec standartního normativu.

 

Aktuality
Zveřejněno: 7.5.2024
Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

Rodičovská schůzka pro rodiče budoucích prvňáků se uskuteční 6.6. 2024 v 15:30 hod na malé budově ve třídě 2.A (první patro vpravo).

Zveřejněno: 21.2.2024
Provoz školní družiny o jarních prázdninách

Z důvodu malého zájmu nebude školní družina o jarních prázdninách v provozu.

Zveřejněno: 31.1.2024
Třídní schůzky s výchovnou poradkyní pro rodiče žáků devátých tříd

pro 9.A 5.2. v 16:00 hod

pro 9.B 6.2. v 16:00 hod

Zveřejněno: 29.1.2024
Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Školní družina nebude 2.2. 2024 v době pololetních prázdnin v provozu z důvodu malého zájmu.

Zveřejněno: 15.1.2024
Přihlášky na střední školy

Informace naleznete na webu 

www.prihlaskynastredni.cz

Zveřejněno: 21.11.2023
Volno ředitelky školy pro žáky 2. stupně

Ředitelka školy vyhlašuje dne 27.11. 2023 volno pro žáky 2. stupně z důvodu stávky.  V pondělí 27.11 nebude v provozu školní družina ze stejného důvodu. Žáci 1. stupně budou učit dle rozvrhu. 

Zveřejněno: 16.10.2023
Provoz ŠD o podzimních prázdninách

Z důvodu malého počtu přihlášených žáků do školní družiny na podzimní prázdniny, bude družina uzavřena

Zveřejněno: 18.9.2023
Provoz školní družiny ve dnech ředitelského volna

25.9. bude družina otevřena od 6:00 do 16:00 hod. 29.9. nebude školní družina v provozu z důvodu nízkého zájmu. Více informací u vychovatelek.

Zveřejněno: 5.9.2023
Plenární schůze SRPŠ a rodičovské schůzky

Vážení rodiče, plenární schůze SRPŠ se uskuteční v pondělí 18.9. 2023 v 15:30 hod v učebně 6.A (budova 2. stupě). Po schůzi budou v 16:00 hod následovat rodičovské schůzky jednotlivých tříd. 

Zveřejněno: 5.9.2023
Volno ředitelky školy

Ředitelka školy vyhlašuje 25.9. 2023 volný den pro žáky z důvodu vzdělávání učitelského sboru. Další volný den je vyhlášen 29.9. 2023 z důvodu rekonstrukce elektrických rozvodů. 

Zobrazit vše

Potravinová pomoc
Nové metody vzdělávání I
NPI
Publicita 172
Publicita 173 a 174
Kalendář akcí
Sudý týden Lichý týden

Dnes je 19. července 2024
a svátek má Čeněk.

Kontakty

Základní škola Hradební, Broumov

Kostelní náměstí 244,
550 01  Broumov
IČ: 48623008
491 523 636
info@zshrbroumov.cz
gbfmj49

Zobrazit kontakty

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Základní škola Hradební, Broumov
Adresa:Kostelní náměstí 244
IČ:48623008
Ředitelka školy:Mgr. Denisa Mádlová
E-mail:info@zshrbroumov.cz
Web:https://www.zshrbroumov.cz
Datová schránka:gbfmj49
Zřizovatel:
REDIZO:600093981
Bankovní účet:

Telefonní kontakty

Pevná linka:(+420) 491 523 636
I. stupeň:(+420) 734 263 130
II. stupeň:(+420) 491 523 635

E-mailové kontakty

Ředitelka:Mgr. Denisa Mádlová
denisa.madlova@zshrbroumov.cz
Zástupkyně ředitelky:Mgr. Lenka Bydžovská
lenka.bydzovska@zshrbroumov.cz
Asistentka ředitelky:Jana Chládková
info@zshrbroumov.cz

Mapa